top of page

Acerca de

46800569_10156801003654469_6984870348156043264_o.jpg

Medlemsvilkår

Disse generelle vilkårene gjelder for medlemskap på Magnat Center fra og med 10.10.2018. Vilkårene gjelder også for alle eksisterende medlemmer av Magnat Center fra og med 10.12.2018 og erstatter alle tidligere vilkår for medlemskap på Magnat Center. 

1. GENERELT


1.1 Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap på Magnat Center mellom den person (”Medlemmet”) som er navngitt i avtalen og Magnat Corpus Holding AS (”Magnat Center”). Medlemsavtalen med Magnat Center består av Vilkårene og Medlemskontrakten. Utover Medlemsavtalen vil også enkelte særskilte vilkår gjelde for visse tjenester og visse tilbud. Slike særskilte vilkår er tilgjengelig på Magnat Center eller på Magnat Centers hjemmeside (www.magnatcenter.no), og vil være underlagt bestemmelsene i Medlemsavtalen.

1.2 Medlemsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom Medlemmet og Magnat Center skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

1.3 Magnat Center forbeholder seg retten til å endre Vilkårene, se punkt 7.4.

1.4 Magnat Center er ikke ansvarlig for hindring i, eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor Magnat Centers kontroll, og som Magnat Center ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (force majeure).

2. MEDLEMSKAP 


2.1 Medlemskap på Magnat Center kan søkes av myndige personer som ikke skylder penger til Magnat Center for tidligere medlemskap eller andre tjenester. 

2.2 Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap med Magnat Center dersom foresatte inngår avtale på dennes vegne, ved oppmøte på Magnat Center.

2.3 Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemskontrakten. Medlemskapet er et løpende avtaleforhold med oppsigelsestid. 

2.4 Medlemskapet gir Medlemmet rett til å trene på Magnat Centers treningssenter slik det fremgår av Medlemskontrakten. Særskilte vilkår vil gjelde for visse tjenester og tilbud.

2.5 Omfanget av Magnat Centers ulike medlemskap, tjenester, åpningstider og priser fremgår av til enhver tid gjeldende beskrivelser og informasjon på Magnat Centers hjemmeside, www.magnatcenter.no.

2.6 Medlemmet kan endre sitt medlemskap i samsvar med Magnat Centers til enhver tid gjeldende medlemskap, produkter og tjenester. Ved endring av medlemskap skal Medlemmet skriftlig godkjenne endringen. Ved nedgradering av medlemskapet vil endringen tre i kraft en (1) måned etter første månedsskifte. 

2.7 Magnat Center kan ikke alltid garantere plass på Medlemmets valg av treningsaktivitet der deltakerantallet eller tilgangen er begrenset. Dette gjelder også for andre tjenester og tilbud der tilgangen er begrenset.

3. MEDLEMMETS ANSVAR

3.1 Medlemmet plikter å: 
– gjøre seg kjent med og følge Magnat Centers til enhver tid gjeldende trivselsregler, som finnes på www.magnatcenter.no.
– ikke bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Listen finnes på www.antidoping.no. Med ikraftsettelse fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, §24a. Bruk av, eller mistanke om bruk av dopingmidler på Magnat Center kan bli politianmeldt.
– informere Magnat Center om forhold som gir rett på eller endrer Medlemmets rett til rabatt på vederlag eller annen medlemsfordel. Magnat Center vil kunne kreve at medlemmet fremviser dokumentasjon på forhold som gir rett til rabatt på vederlag eller annen medlemsfordel.
– informere Magnat Center skriftlig om endringer i opplysninger for betaling av månedlig vederlag (som f.eks. navn, kontonummer og adresse).
– alltid registrere sitt medlemskort (armbånd) ved ankomst før Medlemmet benytter seg av Magnat Center. Magnat Center vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon.

3.2 Medlemmet får tildelt et medlemskort på Magnat Center. Dette skal fremvises for adgangskontroll, og av sikkerhetshensyn, for å vite hvor mange og hvem som er i lokalet dersom det oppstår behov for evakuering. Medlemskortet disponeres personlig av Medlemmet. Medlemskortet kan ikke overdras eller lånes bort. Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare medlemskortet på en betryggende måte, slik at det ikke blir misbrukt av andre. Tap av medlemskort eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til Magnat Center.

3.3 Ved tap eller skade av medlemskortet, vil Magnat Center sperre medlemskortet og utlevere et nytt mot et gebyr iht. gjeldende prisliste.

4. BETALING

4.1 Medlemmet, eller annen person som i Medlemskontrakten har påtatt seg betalingsansvar for Medlemmet, skal betale vederlag og eventuelle avgifter iht. til enhver tid gjeldende prisliste. 

4.2 Det månedlige vederlaget forfaller løpende til avtalt tidspunkt, med unntak av ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. 

4.3 Medlemmet, eller annen person som i Medlemskontrakten har påtatt seg betalingsansvar for Medlemmet, er ansvarlig for at betaling av månedlig vederlag utføres innen betalingsfristens utløp.

4.4 Dersom Medlemmet, eller annen person som i Medlemskontrakten har påtatt seg betalingsansvar for Medlemmet, ikke betaler innen betalingsfristens utløp, sendes inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan Magnat Center kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling m.fl.

4.5 Dersom Medlemmet, eller annen person som i Medlemskontrakten har påtatt seg betalingsansvar for Medlemmet, har misligholdt et betalingskrav og mottar inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling. Dersom Medlemmet mottar et inkassovarsel eller inkassokrav, men likevel velger å betale direkte til Magnat Center, kan Magnat Center bruke denne innbetalingen til å dekke et annet misligholdt krav som ennå ikke er oversendt til inkassoselskapet.

5. OPPSIGELSE OG ENDRING AV MEDLEMSAVTALEN 

5.1 Medlemskapet kan sies opp når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden er en (1) måned, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned etter dato for mottatt oppsigelse.

5.2 Oppsigelsen skal skje skriftlig via medlemmets "Min side" av hensyn til dokumenterbarhet. Medlemmet skal innen 14 dager få skriftlig bekreftelse via e-post om at oppsigelsen er registrert, samt når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom overnevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må Medlemmet selv ta kontakt med Magnat Center. 

5.3 Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Magnat Center innen 14 dager etter inngåelse av Medlemsavtalen, jfr. angrerettlovens § 11. 

5.4 Magnat Center har rett til å gjøre endringer i vederlag, avgifter og Vilkårene. Ved endringer Magnat Center antar vil være av en viss betydning og til ugunst for Medlemmet, vil Medlemmet bli varslet senest to (2) måneder før endringen trer i kraft. 

5.5 Magnat Center har rett til å sperre Medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet: 
– brudd på betaling av månedlig vederlag og andre avgifter som på tross av inkassovarsel eller andre varsler ikke er betalt.
– brudd på Magnat Centers trivselsregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt advarsel gitt av Magnat Center. Advarselen skal inneholde et varsel om at medlemskapet kan bli sagt opp eller sperret dersom bruddet vedvarer.

6. INFORMASJON OG BESKJEDER 

6.1 Magnat Center sender informasjon til e-postadressen medlemmet har oppgitt til Magnat Center. Medlemmet er ansvarlig for å informere Magnat Center om endring av kontaktopplysninger (som endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og lignende). 

6.2 Meldinger om endringer fra Medlemmet som gjelder Medlemsavtalen, skal gjøres skriftlig til Magnat Center via e-post. Kontaktinformasjon til Magnat Center er tilgjengelig på Magnat Centers hjemmeside, www.magnatcenter.no.

7. PERSONOPPLYSNINGER OG MARKEDSFØRING


7.1 Medlemmet samtykker til at Magnat Center registrerer, lagrer og bruker opplysninger om Medlemmet (navn, adresse, e-post, betalingsopplysninger og lignende) og Medlemmets bruk av Magnat Centers tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra Magnat Center. Databehandlingsansvarlig for opplysningene er Magnat Corpus Holding AS. Medlemmet samtykker til at Magnat Center lagrer treningshistorikken i en periode på ett (1) år, med det formål å kunne følge opp Medlemmets aktivitet. Treningshistorikk vil her si informasjon om antall besøk og hvilke treningsøkter Medlemmet har deltatt på, om Medlemmet har forhåndsbestilt plass på treningstime, samt om Medlemmet har deltatt eller avbestilt plass på time. Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve å få denne slettet. Magnat Center skal bekrefte mottak av melding om sletting og avstå fra å benytte gjeldende treningshistorikk.

7.2 Ved inngåelse av Medlemsavtalen samtykker Medlemmet til at Magnat Center kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post osv.), for å informere om sitt tilbud, iht. markedsføringslovens §15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte Magnat Center. Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder betaling eller endring av medlemsavtalen.

7.3 Samtykket fra Medlemmet angående punktene over gjelder mens Medlemsavtalen løper og i en periode på ett (1) år etter opphør av Medlemsavtalen. Dette for å kunne gi Medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem av Magnat Center (som f.eks. rabatt på senere innmelding).

7.4 Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.

8. OPPBEVARING OG ANSVAR VED SKADE/TYVERI


8.1 Ved oppbevaring av personlige eiendeler på senteret må Medlemmet benytte skap i garderoben.

8.2 Glemmer Medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på Magnat Center etter tidspunkt for ordinær stenging, har Magnat Center rett til å åpne garderobeskapet og oppbevare eiendelene. Om Medlemmet ikke henter de gjenglemte eiendelene innen 14 dager, har Magnat Center etter eget valg rett til å kaste disse. 

8.3 Magnat Center er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til Magnat Center, med unntak av de tilfellene der Magnat Center kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.

Sist revidert 15. juni 2020 i forbindelse med implementering av nytt medlemssystem. 

Generelt
Medlemsskap
Medlemmets ansvar
Betaling
Oppsigelse
Personopplysninger
Informasjon fra setere
Skade og tyveri
bottom of page